Regulament promoție “Anvelope Continental Premium Contact 6 205/55 R16 91V”

Art. 1. Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „Promo anvelope Continental” (denumită în continuare Concurs, Campania sau Promoția) este S.C. PRO INVEST  S.R.L. (denumită în continuare Organizatorul  sau PRO INVEST), cu adresa în Şos. Iasi – Tomesti, nr. 79, cod postal 700292, Iaşi, judeţul Iaşi, cod de identificare fiscală RO 10150218, înregistrat la Registrul Comerţului cu numărul J22/69/1998.

1.2. Campania se desfășoară conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul) care este obligatoriu pentru toti participanții.

1.3. Prin participarea la această campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament

Art. 2. Durata promoţiei şi locul de desfășurare

Promoţia va fi lansată la data de 1 august şi va dura până la 31 august 2020

Promoția este organizată și se desfăsoara in cele 2 service-uri PRO INVEST: Sos. Bucium, nr. 5 și Str. Luca Arbore, nr. 34.

Art. 3. Mărcile şi produsele participante: Continental Premium Contact 6 205/55 R16 91V

3.1. Produsele participante la campanie sunt disponibile în limita stocului existent.

3.2. Anvelopele Continental Premium Contact 6 cu alte dimensiuni fata de 205/55 R16 91V nu sunt Produse participante la Campanie.

Art. 4 Regulamentul oficial al campaniei

4.1. Regulamentul oficial al campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • În format electronic prin accesarea site-ului PRO INVEST www.proinvest.com.ro/regulament-campanie-continental
 • În urma unei solicitări scrise trimisă la adresa Sos. Iași – Tomești, nr. 79, Iasi, CP 700292
 • În oricare dintre cele 2 service-uri PRO INVEST: Sos. Bucium, nr. 5 sau Str. Luca Arbore, nr. 34

4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe site-ul de campanie www.proinvet.com.ro/regulament-campanie-continental , urmând ca modificările aduse prin acestea să intre în vigoare în 24 de ore de la publicarea lor.

Art. 5. Drept de participare

5.1. Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice care, la data înscrierii, au implinit vârsta de 18 ani sau persoanele juridice și/sau persoane fizice autorizate și/sau intreprinderi individuale și/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 44/2008, care achiziționează 4 anvelope Continental Premium Contact 5 205/55 R16 91V pe o singura factura.

5.2. Nu pot participa la această campanie:

 • Angajații PRO INVEST S.R.L.
 • Angajații oricăror campanii implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea, desfășurarea campaniei și comercializarea anvelopelor aflate în Campanie.

5.3. Participanţii la această campanie promoţională acceptă să respecte prezentul regulament de organizare.

Art. 6. Premiul campaniei

Un participant (prin participant se va înțelege persoană fizică – dacă achiziția este făcută pe persoană fizică, persoană juridică – în cazul în care achiziția este făcută pe o persoană juridică, indiferent de persoana fizică care a făcut inscriere) poate avea dreptul: la un tichet cadou in valoare de 50 lei.

Tichetele nu pot fi schimbate pentru bani (nu se poate oferi contravaloarea în numerar).

Art. 7. Mecanism de desfasurare

Promoţia se desfășoară astfel:

La achiziția a 4 anvelope Continental Premium Contact 6 205/55 R16 91V și montajul lor în unul din cele 2 service-uri PRO INVEST (Șos. Bucium, nr. 5 și Str. Luca Arbore, nr. 34) clientul primește pe loc un tichet cadou în valoare de 50ron.

În cadrul acestei promoţii premiile se acordă fără tragere la sorţi, in limita stocului disponibil si a bugetului alocat. Buget alocat 8150 (163 buc x 50).

Premiile se vor acorda pe baza de proces verbal de predare primire colectiv ce va contine data achizitiei avelopelor, numele clientului si semnatura acestuia.

7.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • Participantul trebuie să aibă drept de participare, potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus;
 • Înscrierea în Campanie se va face exclusiv în perioada mentionată la Art. 2, de către particiant;
 • Participantul trebuie sa furnizeze la achiziție următoarele informații: nume, prenume, semnatură.
 • Participantul trebuie sa monteze anvelopele achiziționate ( Continental Premium Contact 6 205/55 R16 91V) în unul din service-urile PRO INVEST (Sos. Bucium, nr. 5 sau Str. Luca Arbore, nr. 34)

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din campanie participanți care nu respecta conditiile mentionate anterior.

Art. 8 Responsabilitate

8.1 Campania promoţională „Promo anvelope Continental ar putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră* sau printr-o decizie a organizatorului.Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677/2001. Participantii la promotie sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati.

8.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul Iași. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului pe adresa Sos. Iași – Tomești, nr. 79, Iași, CP 700292 sau pe adresa de email: office@proinvest..com.ro pana la data de 31 august 2020. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o reclamație.

8.3. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților. Premiile neacordate vor ramâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale. Organizatorul este îndreptatit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Art. 10. Confidentialitatea datelor

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie promotionala in conformitate cu prevederile legii 677/2001. Participantii la promotie sunt de acord ca datele personale sa fie utilizate pentru actiuni promotionale viitoare, fara alte obligatii sau plati. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile legii 677/2001.

Notă*: Orice eveniment independent de Organizator, imprevizibil şi de neînlăturat, intervenit după începerea prezentei Campanii şi care împiedică executarea acesteia este considerată forţă majoră  şi exonerează de răspundere Organizatorul.

ANEXA nr. 1 La  Regulamentul oficial al Campaniei

  „Promo anvelope Continental

(informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal)

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: SC PRO INVEST SRL cu sediul în Șos. Iași – Tomești, nr. 79, Iași, CP 700292, cod de identificare fiscală RO 10150218, înregistrat la Registrul Comerţului cu numărul J22/69/1998 (denumită în continuare Operatorul)

 • Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la Participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume
 • Prenume
 • Semnătură
 • Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea:

 • Organizarea și desfășurarea campaniei
 • Atribuirea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului
 • Activități de promovare a Operatorului (marketing)
 • Temeiul juridic

Prelucrearea este necesară pentru executarea unui contract (prezentul Regulament) la care participanții la Campanie sunt parte.

În ceea ce priveste prelucrarea datelor în scop de marketing, temeiul prelucrării este consimțământul participantului. 

 • Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

În cazul operațiunilor de marketing, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate până la retragerea consimțământului sau 3 (trei) ani de la data ultimului contact.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

 • Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimțămantului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Protecția datelor cu caracter personal apartinând copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârstă mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 •  Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câstigător, înmânării și primirii premiului.

 •  Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurarii Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusă la cunostința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințați cu privire la Regulament.